Pestapps verbieden heeft geen zin

Cyberpesten.be maakte een mooie overzicht van recente artikels over ‘anonieme pest-apps‘. Daarin ondermeer :

Scholen in Nederland weten niet hoe ze om moeten gaan met oprukkende anonieme chatapps als Gossup en Secret. “Wij zien nog een groot onderscheidt tussen de digitale wereld en het gewone leven, maar voor de kinderen is het gewoon één.” Dat zegt de VO-raad, de overkoepelende club van schoolbesturen. Met deze apps kunnen kinderen kunnen elkaar het leven zuur maken via de telefoon en er makkelijk mee weg komen. Doordat deze apps anoniem zijn gaan kinderen sneller pesten. “Wat vaker van digitaal pesten wordt gezegd is dat je het makkelijker kunt doen omdat het anoniem is. En deze apps maken het wel heel makkelijk. Al zijn ze in eerste instantie niet bedoeld om te pesten maar om je geheimen online te delen. Maar het lokt het wel uit.”

Verbieden heeft geen zin

De apps verbieden heeft volgens Bonthuis weinig zin. “Dat is niet de oplossing want het één verdwijnt en het ander komt terug.” De oplossing zit volgens haar in voorlichting. “Je moet met elkaar praten en in de klas een gesprek opzetten. Je moet met ouders praten over wat de kinderen doen. Ik denk dat dat al de eerste grote stap is.” De digitale wereld is nu onderdeel van het leven van de kinderen en dat moet de iets oudere generatie zich realiseren. “Wij zien nog een groot onderscheid tussen de digitale wereld en het gewone leven, maar voor de kinderen is het gewoon één.”

“De apps verbieden heeft weinig zin. Dat is niet de oplossing want het één verdwijnt en het ander komt terug. De oplossing zit in voorlichting. Je moet met elkaar praten en in de klas een gesprek opzetten. Je moet met ouders praten over wat de kinderen doen.”

Item 551 Anonieme roddel voor leerlingen SO 2e graad gaat hierover. Er wordt in getoond hoe roddel zich online anders verspreid dan offline en verteld wat je kunt doen als je het mikpunt bent van roddel en weet van wie het komt, of dat juist helemaal niet weet. Om jongeren beter te wapenen tegen anonieme roddel.

Print Friendly, PDF & Email

Hoe moeten scholen omgaan met seksfilmpjes van leerlingen ?

Twee Nederlandse middelbare scholen staan in rep en roer: door leerlingen gefilmde seksfilmpjes worden via Whatsapp naar elkaar doorgestuurd. In beide gevallen heeft de schoolleiding aan de bel getrokken en een brandbrief naar de ouders van hun leerlingen gestuurd.

Op de Nederlandse radio (Nieuws BV) werd er aandacht aan besteed in een gesprek met jongerendeskundige Bamber Delver en schooldirecteur Lex Jussen. Het werd een inspirerend gesprek !

Bekijk het hele interview hieronder (zo lang het online staat) :

Het programma ‘seksualiteit en internet’ voor leerlingen SO 1e graad en leerlingen SO 2e graad wil hierin ondersteuning bieden.

Print Friendly, PDF & Email

Elke schooldag 36 klachten over pesten

Elke schooldag ­openen de centra voor leerlingen­begeleiding of CLB’s 36 dossiers over pesten. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. “Want 30 à 40 procent van de slachtoffers praat er met niemand over.” In het schooljaar 2012-2013 klopten in totaal 6.516 leerlingen aan bij een CLB met een vraag over pesten. Dat blijkt uit cijfers van VCLB, dat de centra voor leerlingenbegeleiding overkoepelt.

“Het gaat om scholieren die een beroep deden op een CLB omdat ze gepest werden, ­omdat een vriend of vriendin van hen daar het slachtoffer van was of omdat ze zelf aan pesterijen deden”, vertelt Annelies De Graeve van de VCLB-Koepel. “En dat zijn er veel, dat vinden wij zelf ook. Er wordt in de scholen ­nochtans goed rond pesten gewerkt.”

Pestdeskundige Gie Deboutte (Universiteit Antwerpen) betwist dat. Hij pleit ervoor dat scholen een pestbeleid opnemen in hun permanente werking. “Dat moeten we echt verplichten”, vindt hij. Want kortstondige acties, ­zoals een antipestweek, hebben volgens Deboutte geen duurzaam effect. “We moeten de lat hoger leggen. 6.516 leerlingen ís al veel, maar in realiteit is het probleem nog groter: 30 à 40 procent van wie met pesten te maken krijgt, houdt dat voor zichzelf.”

Bron : Het Laatste Nieuws

Pestdeskundige Gie Deboutte (Universiteit Antwerpen) pleit ervoor dat scholen een pestbeleid opnemen in hun permanente werking. Want kortstondige acties, ­zoals een antipestweek, hebben geen duurzaam effect. “We moeten de lat hoger leggen. 6.516 leerlingen ís al veel, maar in realiteit is het probleem nog groter : 30 à 40 procent van wie met pesten te maken krijgt, houdt dat voor zichzelf.”

Wil je de ouders sensibiliseren voor het pestbeleid van de school ? De presentatie ‘320 digitaal pesten‘ biedt hiervoor kansen.

Print Friendly, PDF & Email

Whitepaper : mediawijsheid integreren in onderwijs

De nieuwste White Paper van Mediawijs.be schuift een aantal aanbevelingen voor een meer gericht mediawijsheidsbeleid naar voren. Er worden verschillende opties en suggesties gebundeld die het beleid in de komende jaren kunnen vormgeven. Daarin doen ze ook aanbevelingen voor het onderwijs. Een uittreksel :

Integratie van mediawijsheid binnen het onderwijs

Leerlingen zijn hét publiek bij uitstek die baat hebben bij mediawijsheid. Ze zijn vingervlug met digitale media, hebben een groot aantal tools ter beschikking en hebben over het algemeen een zeer positieve houding ten opzichte van media. Leerlingen ontberen echter vaak een aantal kritische vaardigheden waar het onderwijs net een belangrijke bemiddelende rol kan opnemen. Het onderwijs heeft de finaliteit om deze rol op te nemen omwille van de eindtermen van het secundair onderwijs ‘kritisch denken’ en ‘mediawijsheid’ en de ontwikkelingsdoelen lager onderwijs en de eindtermen eerste graad secundair onderwijs ‘ICT-geletterdheid’. In het kleuter- en lager onderwijs komen media ook aan bod tijdens muzische vorming. In realiteit zijn er echter een aantal obstakels die de vlotte implementatie van (digitale) mediawijsheid in het onderwijs bemoeilijken.

Een belangrijke vereiste voor de implementatie van digitale media in het onderwijs is voldoende technische en didactische ondersteuning voorzien voor de leerkrachten. Uit het MICTIVO-onderzoek blijk dat in 1/3 van de secundaire scholen geen didactische steun wordt geboden door de ICT-coördinator. In de overige 69% is dit slechts mondjesmaat. Hier is duidelijk nood aan meer inzet op het didactisch vlak naast het technische aspect.

Leerkrachten geven aan dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ze hebben dus nood aan een soort ‘richtingaanwijzer’ en een duidelijk beleid. Goede tools en up-to-date lespakketten, maar ook de nodige ondersteuning van een pedagogische ICT-coördinator of mediacoach is hier noodzakelijk. Hiernaast zou een structurele samenwerking met externe partners, zoals bibliotheken, sociaal- culturele en welzijnsorganisaties een uitkomst kunnen bieden.

Vanuit deze vaststellingen bevelen wij aan om (NVDR : integraal overgenomen) :

 1. Een competentiemodel mediawijsheid te laten ontwikkelen door Mediawijs.be i.s.m. het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
 2. Scholen te stimuleren om voldoende ruimte te creëren voor technische en inhoudelijke ondersteuning.
 3. Koepels te stimuleren om leernetwerken op te zetten rond mediawijsheid aangestuurd door leerkrachten die een voortrekkersrol opnemen in hun school(gemeenschap)
 4. Sensibilisering en vorming te voorzien op Vlaams niveau voor zowel leerkrachten (in opleiding), pedagogische en technische coördinatoren, directies, lerarenopleiders en pedagogische begeleidingsdiensten.
 5. Om een leerlijn mediawijsheid te creëren waarbij er voldoende aandacht is voor de overgangen van kleuter naar lager onderwijs, lager naar secundair onderwijs, secundair naar hoger onderwijs, en hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt. Na toetreding tot de arbeidsmarkt moet er voldoende aandacht zijn voor levenslang leren en mogelijke leerlijnen zowel binnen een informele context als formele context, zoals het volwassenenonderwijs.
 6. Om vanuit het onderwijs opportuniteiten te benutten voor het bereik van kwetsbare doelgroepen, zoals (alleenstaande) ouders.

4. Sensibilisering en vorming te voorzien op Vlaams niveau voor zowel leerkrachten (in opleiding), pedagogische en technische coördinatoren, directies, lerarenopleiders en pedagogische begeleidingsdiensten.

Ik kan me erg vinden in de aanbevelingen van het White Paper van Mediawijs.be, in het bijzonder in de 4e aanbeveling waarin gepleit wordt voor méér vorming voor de diverse onderwijsprofessionals. Het aanbod vandaag is bedroevend laag en gaat wellicht samen met de geringe vraag. Het is nodig om onderwijsprofessionals te sensibiliseren dat zij een opdracht hebben om ‘mediawijs onderwijs’ aan te bieden, dat vorming hen daartoe sterker kan maken en tijdelijk voorrang verdient te krijgen op andere vorming. Dit kan zorgen voor een versnelde realisatie van ‘mediawijs onderwijs’.

Met Internetvaardig lever ik sinds meerdere jaren een bescheiden bijdrage aan het mediawijzer maken van schoolpersoneel. Ik doe dit als zelfstandig opleider, na een loopbaan van 30 jaar als leraar. Het statuut van zelfstandige was niet mijn favoriete keuze, wel de enige manier om voluit te kunnen gaan voor sensibilisatie en vorming tot mediawijsheid en hiermee veel mensen te bereiken.

De 4e aanbeveling van Mediawijs.be zal niet gerealiseerd worden zolang men rekent op de witte raven die eenzelfde keuze maken als ikzelf deed. Wél wanneer onderwijsorganisaties voorzien in mediawijze vorming van onderwijsprofessionals door opleiders die dit doen vanuit een onderwijsopdracht. Pas dan zal er echt verschil gemaakt kunnen worden !

Print Friendly, PDF & Email

Belgische tiener pleegt zelfmoord na pesterijen op Ask.fm

Een Belgische tiener van 16 jaar uit Namen heeft zelfmoord gepleegd na pesterijen op de populaire jongerenwebsite Ask.fm.
Op de site in kwestie is het de bedoeling dat jongens en meisjes elkaar allerlei vragen stellen. In de praktijk is het echter vooral een handige manier om anoniem haatberichten te versturen.

“Je bent lelijk”

Een vriendin van Louise zag met eigen ogen hoe het leven van Louise online zuur gemaakt werd. “Je denkt dat je mooi bent, maar eigenlijk ben je lelijk en idioot. Je zou beter jezelf ophangen”, klonk het onder meer.

De grootvader van Louise kan er met zijn verstand niet bij. “Tijdens de begrafenis heb ik gezien dat mijn kleindochter enorm veel vrienden had, de kerk zat bomvol. Zo oneerlijk wat er nu gebeurd is. Ik ben 88 jaar, het was mijn beurt om te gaan. Dat ze niet geslaagd was op school was niet de reden van haar zelfmoord. Internet is de schuldige, maar daar ken ik niets van. En ik wil er ook niets van kennen.”

“Roep dergelijke sites een halt toe”

Vader Bernard Altenhoven wil de jeugd nu waarschuwen voor de gevaren van dergelijke sociaalnetwerksites. “Stop met in het virtuele te vertoeven, dat is niet het echte leven”, klinkt het op Facebook. “Ik heb mijn enige dochter verloren, Louise, een engeltje.” Ook de meter van Louise laat van zich horen. “Zo’n sites moeten gestopt worden. De jongeren moeten op school ook de gevaren leren kennen.”

Naar : De Morgen 12/9/2014

“Op Ask.fm is het de bedoeling dat jongens en meisjes elkaar allerlei vragen stellen. In de praktijk is het echter vooral een handige manier om anoniem haatberichten te versturen.”

Item “352 Haat” werd geschreven voor jongeren van dezelfde leeftijd als het meisje uit het artikel. Daarin bekijken we hoe jongeren verschillend omgaan met de reacties op de site en hoe je er het best voor jezelf kunt opkomen.

Print Friendly, PDF & Email

Opleiding tot mediacoach opnieuw in 2015

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Deze term duidt op “het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld.”

Enerzijds biedt het opleidingstraject ‘Mediacoach’ een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding op het realiseren van concrete activiteiten rond digitale media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers moeten zelfstandig een project opzetten binnen de eigen setting. Een mediacoach fungeert ook als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema multimedia.

Opleiding Mediacoach in 2015

In januari 2015 start de 3de edititie van de Mediacoach opleiding, hierbij een overzichtje van alle informatie omtrent deze nieuwe opleiding :

Bron : Mediacoach – Een mediawijs traject voor professionelen

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk.

Filip Bourgeois is sinds 2013 officieel ‘mediacoach’, één van de eersten in Vlaanderen die deze erkende opleiding volgde.

Print Friendly, PDF & Email

Dossier : cyberpesten

mediawijs logoMediawijs.be heeft sinds haar ontstaan al meerdere interessante dossiers rond een aspect van mediawijsheid online geplaatst. De pen werd daarbij telkens vastgehouden door Vlaamse wetenschappers.

Eén van de dossiers gaat over digitaal pesten of cyberpesten. Een lijstje van de items die aan bod komen :

Ik wil dit dossier warm aanbevelen voor wie snel meer wil weten over de thematiek. Er is overigens enige overeenkomst tussen de info uit dit dossier en mijn lezing ‘370 Digitaal pesten‘ voor leerkrachten en schooldirecties. Dat is logisch : beide werden samengesteld in dezelfde periode en putten (wellicht) deels uit dezelfde bronnen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Waarom haast iedereen naakte selfies neemt

In de laatste 24 uur kon iedereen die het wilde een glimp van de naakte actrice Jennifer Lawrence opvangen nadat een hacker zelfgemaakte naaktfoto’s van haar en andere celebs had gelekt. Het lijkt wel alsof haast iedereen, jong en oud, wel regelmatig pikante beelden naar anderen doorsturen.

Een onderzoek dit jaar heeft aangetoond dat 24 procent van de Belgische jongeren tussen 15 en 25 jaar al eens naaktfoto of -video van zichzelf doorstuurde naar iemand. Één op vijf maakte al een erotische homevideo en 26 procent van de jongeren gebruikte de webcam al eens voor een virtuele sekssessie.

De Australische popcultuur-onderzoekster Lauren Rosewarne zegt dat sexting een onderdeel is van het moderne liefdesspel. Elke seksueel actieve persoon die de technologie ter beschikking heeft kan dit doen. Volgens haar gaan mensen zich nu niet exhibitionistischer gedragen in vergelijking met vroeger. “De praktijk van het delen van intieme foto’s  met geliefden bestaat al lang, gsm’s en camera’s helpen ons daar simpelweg bij. Meer mensen doen het omdat ze er nu de middelen voor hebben. Dit verhoogt natuurlijk ook de kans dat anderen jouw foto’s te zien krijgen. Als je vroeger naaktfoto’s liet nemen, dan konden enkel de negatieven die in de verkeerde handen vallen. Die waren makkelijk te vernietigen. Dat is niet het geval bij digitale bestanden, die kun je onmogelijk helemaal uitwissen.”

Bron : De Morgen 2/9/2014

“24 procent van de Belgische jongeren stuurde al eens naaktfoto of -video van zichzelf door naar iemand. Één op vijf maakte al een erotische homevideo en 26 procent van de jongeren gebruikte de webcam al eens voor een virtuele sekssessie.”

De items ‘641 Pikante foto’s‘, ‘642 Sexting‘ en ‘651 Snapchat-shit‘ willen jongeren van de 1e en 2e graad SO sensibiliseren om voorzichtig te zijn met het versturen van pikante foto’s en zorgzaam om te gaan met ontvangen foto’s.

Print Friendly, PDF & Email

Afspraken over sociale media in Heverleese school

In het Heilig-Hartinstituut van Heverlee zijn ze het jaar begonnen met een les sociale media. De school heeft namelijk afspraken gemaakt met leraren en leerlingen over hoe ze die gebruiken. Zo leren ze wat ze wel of niet op Facebook of Twitter mogen zetten. Maar één op de zes middelbare scholen heeft daarover een beleid. Terwijl de leerlingen elke dag met die sociale media bezig zijn.
Bron: vtmnieuws.be

De reportage bij dit nieuwsitem vind je op vtmnieuws.be.

‘De school heeft afspraken gemaakt met leraren en leerlingen over hoe ze die gebruiken.’

Wilt u ook afspraken maken met leraren en leerlingen over hoe ze sociale media best gebruiken ? Programma ‘781 Online huisregels‘ geeft hiervoor de nodige bagage.

Print Friendly, PDF & Email

Op 11 een smartphone en Facebook

Vandaag (28/8/2014) in Het Nieuwsblad staan cijfers uit het Vlaamse luik van Net Children Go Mobile, een Europees onderzoeksproject naar het mobiele gebruik van technologie door kinderen.

Enkele opvallende resultaten :

 • 35 procent van de Belgische kinderen tussen 9 en 16 heeft een smartphone.
 • Eén op de vier (24%) heeft een tablet.
 • 1 op de 3 Belgische meisjes tussen 9 en 12 jaar maakt gebruik van een laptop.
 • 75% van de 9- en 10- jarigen sms-en elke dag met hun vrienden.
 • 4% van de meisjes tussen 9 en 12 speelt online spelletjes met vrienden, 42 % van de jongens.
 • 10% van de kinderen sprak het voorbije jaar af met iemand die ze alleen kenden van het internet, vaak wel vrienden van vrienden.
 • 55% van de 11- en 12-jarigen heeft een profiel op een sociaal netwerk, 8 op 10 hiervan zit op Facebook (mag officieel pas vanaf 13). 92% van de 15- en 16-jarigen zit op een sociaal netwerk.
 • 3 op 4 aanvaardt enkel vriendschapsverzoeken van mensen die ze kennen.

Belangrijkste conclusie ? Mediawijsheid is duidelijk een opdracht vanaf het basisonderwijs.

Bron : Op 11 een smartphone en Facebook (onderzoek), Pedro De Bruyckere

‘Belangrijkste conclusie ? Mediawijsheid is duidelijk een opdracht vanaf het basisonderwijs.’

De presentatie ‘730 Sociale media‘ voor leerlingen van de 3e graad basisonderwijs wil scholen hierin ondersteunen.

Print Friendly, PDF & Email